Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tot levering van diensten en/of producten door Janneke van Dijk.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden en gelden dan slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk door Janneke van Dijk zijn aanvaard.

1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Janneke van Dijk en Client zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.4 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is of indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen, dan dient gehandeld te worden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.5 Indien Janneke van Dijk niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Janneke van Dijk in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen zijn 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de door Janneke van Dijk bij de voorbereidende gesprekken verstrekte gegevens, welke door Janneke van Dijk als juist worden aangemerkt.

2.2 Janneke van Dijk kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien Client redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod dan is Janneke van Dijk daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Janneke van Dijk anders aangeeft.

2.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Janneke van Dijk niet tot het verrichten van een gedeelte van de begeleiding tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige consulten of begeleiding.

2.5 Indien Client, al dan niet na ontvangst van een aanbieding, een optie op een datum/data neemt, blijft deze optie gedurende maximaal één maand van kracht, waarna deze komt te vervallen. Wenst Client de optie om te zetten in een definitieve overeenkomst, dan dient hij dat binnen één maand nadat hij de optie heeft genomen per e-mail aan Janneke van Dijk te laten weten.

Artikel 3. Prijzen

3.1 Alle door Janneke van Dijk vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.2 Janneke van Dijk is te allen tijde gerechtigd tot verhoging van de prijs zonder dat de Client in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Artikel 4. Inschakeling van derden

4.1 Janneke van Dijk heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.2 Indien Janneke van Dijk derden wenst te betrekken bij de uitvoering van de begeleiding, zal zij daartoe in beginsel slechts overgaan na instemming van Client.

Artikel 5. Uitvoering van de begeleiding

5.1 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Client Janneke van Dijk derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Janneke van Dijk dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

5.2 Janneke van Dijk zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

5.3 De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5.4 Indien door Janneke van Dijk of door Janneke van Dijk ingeschakelde derden in het kader van de begeleiding werkzaamheden worden verricht op de locatie van Client of een door Client aangewezen locatie, draagt Client kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten. In dit kader door Client te maken kosten, intern en/of door inschakeling van derden, komen voor zijn rekening.

5.5 Client draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Janneke van Dijk aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Client redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Janneke van Dijk worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Janneke van Dijk zijn verstrekt, heeft Janneke van Dijk het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Client in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Client de gegevens aan Janneke van Dijk ter beschikking heeft gesteld. Janneke van Dijk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Janneke van Dijk is uitgegaan van door Client verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

5.6 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Client, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Janneke van Dijk zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Client aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

5.7 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Janneke van Dijk gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door Client en deze akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Janneke van Dijk op en is voor Client geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

5.8 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Janneke van Dijk een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

5.9 Indien Client in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Janneke van Dijk gehouden is, dan is Client aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Janneke van Dijk daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 6. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

6.1 Janneke van Dijk is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Client de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Janneke van Dijk ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Client de verplichtingen niet zal nakomen, indien Client bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van Client niet langer van Janneke van Dijk kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

6.2 Voorts is Janneke van Dijk bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Janneke van Dijk kan worden gevergd.

6.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Janneke van Dijk op Client onmiddellijk opeisbaar. Indien Janneke van Dijk de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

6.4 Indien Janneke van Dijk tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

6.5 Indien de ontbinding aan de Client toerekenbaar is, is Janneke van Dijk gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6.6 Indien de Client zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet- nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Janneke van Dijk gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Client, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

6.7 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Janneke van Dijk, zal Janneke van Dijk in overleg met Client zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan Client toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Janneke van Dijk extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan Client in rekening gebracht. Client is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Janneke van Dijk anders aangeeft.

6.8 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Client, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Client niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Janneke van Dijk vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Janneke van Dijk op Client zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

6.9 Indien Client een geplaatste aanvraag geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Client in rekening worden gebracht, behoudens voor zover in artikel 10 van deze voorwaarden anders is bepaald.

6.10 Indien Janneke van Dijk niet kan nakomen vanwege omstandigheden die haar bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft zij het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.

6.11 Janneke van Dijk heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien zij, ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloedsfeer lagen, tijdelijk verhinderd is om haar verplichtingen na te komen.

6.12 Is Janneke van Dijk toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst, dan leidt dat niet tot restitutie van de overeengekomen prijs en/of vergoeding van schade, maar zal Janneke van Dijk zich naar redelijkheid inspannen om alsnog deugdelijk na te komen. Janneke van Dijk zal daarvoor geen kosten in rekening brengen.

Artikel 7. Overmacht

7.1 Janneke van Dijk is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Client indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

7.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop Janneke van Dijk geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Janneke van Dijk niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Janneke van Dijk of van derden, ziekte van de medewerker van Janneke van Dijk, die belast is met de uitvoering van de opdracht, en onvoldoende aanmeldingen voor dienstverlening op basis van “open inschrijving” daaronder begrepen. Janneke van Dijk heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Janneke van Dijk haar verbintenis had moeten nakomen.

7.3 Janneke van Dijk kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

7.4 Voor zover Janneke van Dijk ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Janneke van Dijk gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Client is gehouden deze betaling te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

7.5 In geval van overmacht zal Janneke van Dijk zich naar redelijkheid inspannen om Client desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Indien Janneke van Dijk aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

8.2 Janneke van Dijk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Janneke van Dijk is uitgegaan van door of namens Client verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

8.3 Indien Janneke van Dijk aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Janneke van Dijk beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de dienstverlening, althans tot dat gedeelte van de begeleiding waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

8.4 De aansprakelijkheid van Janneke van Dijk is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar (beroeps) aansprakelijkheidsverzekeraar, vermeerderd met het voor Janneke van Dijk geldende eigen risico, in voorkomend geval.

8.5 Janneke van Dijk is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor enige andere schade, hoe ook genaamd, gevolg- en letselschade daaronder begrepen.

8.6 Janneke van Dijk sluit in het bijzonder iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met enig onrechtmatig handelen of nalaten of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door een ondergeschikte of zelfstandige hulppersoon, die door Janneke van Dijk bij de uitvoering van de door Client opgedragen werkzaamheden wordt ingeschakeld, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.

8.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Janneke van Dijk of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 9. Vrijwaring

9.1 Janneke van Dijk zal jegens derden nimmer verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomst waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan welke Janneke van Dijk jegens Client is.

9.2 Client vrijwaart Janneke van Dijk tegen iedere verdere aansprakelijkheid en zal in haar overeenkomsten met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige vrijwaring ten behoeve van Janneke van Dijk bedingen.

9.3 Client vrijwaart Janneke van Dijk volledig ter zake van aanspraken op schadevergoeding van derden, gegrond op schending van intellectuele eigendomsrechten, door gebruik van ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur, prijsopgaves en dergelijke, dan wel veroorzaakt door toepassing van werkwijzen, welke aan Janneke van Dijk door of vanwege Client ter uitvoering van de overeenkomst zijn verstrekt of voorgeschreven.

9.4 Indien Janneke van Dijk door derden mocht worden aangesproken, dan is Client gehouden Janneke van Dijk zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Client in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Janneke van Dijk, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Janneke van Dijk en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Client.

Artikel 10. Annulering

10.1 De volgende annuleringsbepalingen zijn van kracht, tenzij de website voor enige dienst of product anders vermeldt of tenzij in een overeenkomst tussen Client en Janneke van Dijk anders is overeengekomen.

Annulering begeleiding

10.2 Annulering van begeleiding dient schriftelijk of per email te geschieden. Annulering is een feit als Janneke van Dijk ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als moment van annuleren geldt datum poststempel bij annulering per post of de datum en het tijdstip van ontvangen van de annuleringsemail.

Annulering Open inschrijving

10.3.1. Onder ‘open inschrijving’ wordt elke vorm van begeleiding of ondersteuning door Janneke van Dijk bedoeld waarbij individuele Clienten/Deelnemers zich kunnen inschrijven voor o.a. training, informatiebijeenkomsten, webinars of seminars.

10.3.2. Janneke van Dijk behoudt zich het recht voor om bij onvoorziene omstandigheden of onvoldoende belangstelling voor een ‘open inschrijving’ deze te annuleren, doch zal voorstellen doen ten aanzien van eventuele alternatieve data of mogelijkheden. Bij annulering door Janneke van Dijk, indien geen gebruik gemaakt wordt van alternatieve mogelijkheden, heeft Client recht op restitutie van het betaalde bedrag.

10.3.3 Janneke van Dijk heeft het recht om – met duidelijke opgave van redenen – deelname van een Client te weigeren, in welke gevallen Client recht heeft op terugbetaling van het volledige door hem/haar betaalde bedrag.

10.3.4 Annulering door Client in geval van een open inschrijving kan tot 2 weken voor aanvang van de dienst kosteloos geschieden, tenzij op de website anders staat vermeld. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de eerste trainings- of begeleidingsdag is Client de gehele overeengekomen prijs verschuldigd.

10.3.5 In alle gevallen mag, na overleg vooraf met Janneke van Dijk, een vervanger met dezelfde begeleidingsvraag worden gestuurd.

10.3.6 Annulering dient uitsluitend per – door Janneke van Dijk bevestigde email – te geschieden. Als moment van annuleren geldt de datum en tijdstip van ontvangen van deze email door Janneke van Dijk.

10.3.7 Wanneer Client of diens vervanger op de eerste dag van de begeleiding niet verschijnt wordt dit aangemerkt als annulering. Het is dan niet meer mogelijk de rest van het programma te volgen en tevens niet meer mogelijk om een vervanger te sturen. Annulering één-op-één begeleiding op afspraak, zoals adviesgesprekken of individuele sessies.

10.4.1 In geval van een bestaande afspraak voor begeleidings- of adviesgesprekken of andere één op één begeleiding, heeft Client het recht tot uiterlijk 36 uur voor aanvang kosteloos een nieuwe afspraak te maken of te annuleren. Indien de afspraak binnen 36 uur voor aanvang wordt verplaatst of geannuleerd, is Client de gehele overeengekomen prijs voor de geannuleerde of verplaatste sessie verschuldigd.

Annulering langlopende opdrachten

10.5.1 Indien de overeenkomst een langlopend traject van meerdere vooraf overgekomen sessies betreft, geldt voor wat betreft annulering door Client vóór aanvang van het traject de hiervoor in art. 10.3.4 en 10.3.6 opgenomen annuleringsregeling voor “Open Inschrijvingen”. Tussentijdse annulering is in beginsel niet mogelijk. De overeengekomen prijs blijft verschuldigd, tenzij er naar het oordeel van Janneke van Dijk aanleiding is om anderszins over een te komen.

Annulering online programma

10.6.1 Bij schriftelijke annulering van het online programma binnen 15 dagen na aanmelding krijgt Client de volledige investering retour. Bij annulering na 15 dagen na aanmelding is de Client de overeengekomen prijs verschuldigd.

Artikel 11. Betaling

11.1 Client dient de facturen van Janneke van Dijk binnen 15 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij anders is overeengekomen. Janneke van Dijk is gerechtigd om periodiek te factureren.

11.2 Indien Client in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Client hij van rechtswege in verzuim. Client is dan een rente verschuldigd van 2% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Client in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

11.3 Client is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Janneke van Dijk verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Client die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

11.4 Is Client in verzuim, dan behoudt Janneke van Dijk zich het recht voor om de werkzaamheden op te schorten of de begeleiding te annuleren.

11.5 Indien Client met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is Janneke van Dijk gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van Janneke van Dijk om schadevergoeding te vorderen.

11.6 Na aanmaning en niet tijdige betaling binnen de aanmaningstermijn zijn consumenten conform de Wet normering incassokosten (inwerkingtreding 1-7- 2012), incassokosten aan Janneke van Dijk verschuldigd. Niet consumenten zijn in afwijking van genoemde wet zonder nadere aanmaning 15% van de hoofdsom aan incassokosten verschuldigd indien en zodra zij in verzuim zijn, met een minimum van € 150,-.

11.7 De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Client worden verhaald. Client is over alle verschuldigde kosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 12. Intellectuele eigendom

12.1 Het is Client zonder schriftelijke toestemming van Janneke van Dijk verboden om de door Janneke van Dijk verstrekte ontwerpen, documentatie, informatie, stappenplannen, programmatuur, prijsaanbiedingen e.d. (hierna: stukken) aan derden te vervreemden, te tonen of op een andere wijze in gebruik te geven. Het is Client wel toegestaan deze stukken te vermenigvuldigen voor eigen gebruik voor zover de begeleiding dat redelijkerwijs met zich meebrengt.

12.2 Tenzij anders is overeengekomen, blijven auteursrechten evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom op deze stukken bij Janneke van Dijk.

Artikel 13. Geheimhouding en Privacy

13.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

13.2 De persoonlijke gegevens die Janneke van Dijk via de site bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel. Janneke van Dijk houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder De Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding, een prijsaanbieding en/of een overeenkomst met Janneke van Dijk zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Janneke van Dijk, behoudens voor zover de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Janneke van Dijk het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

14.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.